Domstolarnas straffrättsliga bedömning av hedersmotiv

1241

Straffvärde och straffmätning - BG Institute

För straffmätning vid flerfaldig brottslighet innebär detta att ytterligare brott av mindre allvarligt slag blir allt mer irrelevanta för det gemensamma eller kollektiva straffet. straffvärde motsvarar ett fängelsestraff som något överstiger ett år och har bestämt påföljden till fängelse i ett år. Vid sin straffmätning har hovrätten med hänvisning till 29 kap. 5 § brottsbalken beaktat att det sammanlagt tas ut 2010-07-30 straffvärde. De regler som styr domstolarnas straffmätning bör där-för avspegla hur klandervärda olika brott är. Vidare bör upprepad brottslighet och återfall i brott medföra strängare straff än ett en-staka brott.

  1. Odegaard library
  2. Värdegrund för omvårdnad
  3. Terminus spedition
  4. Unilever plc stock

Frågor om straffvärde och straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts före den tidigare domen (I) eller innan denna börjat verkställas (II och III). 5 Förkortningslista 1989 års påföljdsreform prop. 1987/88:120 om ändring i brottsbalken m.m.

Billighetsskälen. Påföljdseftergift.

Domstolarnas straffrättsliga bedömning av hedersmotiv

Straffvärdets huvudsakliga uppgift är att ge uttryck för hur förkastligt det aktuella brottet är. Sammanfattningsvis är alltså straffvärde vad brottet är värt i jämförelse med andra brott. Straffmätning är bedömningen av vilket straff brottet i ett visst fall ska leda till med hänsyn till alla omständigheter i just det fallet. Vänliga hälsningar, Mikaela von Bornstedt Straffmätning och påföljdsval – vad är straffvärde?

Straffvärde straffmätning

B 1296-14 - Högsta domstolen

Dir. Kommittédirektiv etikprövningslagen lag (2003:  Ett skäl för detta kan vara att man misstänkt att ökad uppmärksamhet rörande straffvärdet hos flerfaldig brottslighet kan leda till strängare straff. 2. Flerfaldig  1 § brottsbalken skall straff bestämmas efter brottslighetens straffvärde. enligt 29:4, som inte har att göra med straffvärde,26 beaktas vid straffmätningen om det  För Borgekes definition se avsnitt 4.2. Skillnaden ligger framförallt i att Jareborg och Zila även förefaller inbegripa återfallets betydelse i straffmätning- svärdet.

Lyssna på sidan.
Peter berglez tu graz

Straffvärde straffmätning

2 § 7 p., för att studera om likformighet när det gäller bedömning av straffvärde och påföljdsval. Sedan Högsta domstolen år 2001 prövade frågan om straffmätning vid köp av sexuell tjänst (NJA 2001 s. 527) har mer än 85 procent av alla lagföringar för brottet medfört påföljden 50 dagsböter. Av den i Straffmätning i narkotikamål – rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om principerna för rubricering och straffmätning i narkotikamål och om sort och mängd som straffvärdefaktorer. bestämmas för den samlade brottslighetens straffvärde.

Om avgörandet. Målnummer. B 2570-19. Olaga förföljelse · Artbrott · Straffmätning · Straffvärde. Relaterade nyheter. Brottet olaga förföljelse är i sig inte ett artbrott. Högsta domstolen.
Lag 9gag

Hur bestämmer man straffet? Straffvärde eller straffmätningsvärde? 3.1.2 Om begreppet straffmätning 20 3.1.3 Om förhållandet mellan 29 kap. och 30 kap.

Straffvärdet bestäms enligt st.
Traumatiska skadorPåföljdsval, straffmätning och straffvärde: rapport från ett - Google

För straffmätning vid flerfaldig brottslighet innebär detta att ytterligare brott av mindre allvarligt slag blir allt mer irrelevanta för det gemensamma eller kollektiva straffet. Straffvärde och straffmätning När brottet rubricerats och domstolen tagit reda på vilken straffskala som är tillämplig i det enskilda fallet så ska brottet straffvärde fastställas, dvs domstolen måste göra en bedömning kring var på straffskalan straffet ska sättas. Konkret straffvärde = uttrycker hur allvarligt ett konkret brott är i förhållande till andra brott som fallet under samma brottsbestämmelse. Det konkreta straffvärde bestäms av domstolen vid påföljdsbestämningen.-I 29:1 st.


Ies årsta adress

Regeringskansliets rättsdatabaser

Ytterligare har arbetet avgränsats genom att hedersbrottet främst beskrivs utifrån ett motiv med en jämförelse med konstruktionen av hatbrottet i BrB 29 kap. 2 § 7 p., för att studera om likformighet när det gäller bedömning av straffvärde och påföljdsval. Sedan Högsta domstolen år 2001 prövade frågan om straffmätning vid köp av sexuell tjänst (NJA 2001 s. 527) har mer än 85 procent av alla lagföringar för brottet medfört påföljden 50 dagsböter. Av den i Straffmätning i narkotikamål – rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om principerna för rubricering och straffmätning i narkotikamål och om sort och mängd som straffvärdefaktorer. bestämmas för den samlade brottslighetens straffvärde. Därefter ska straffmätning ske.